Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
YUHANNA

BÖLÜM 1

Tanrısal Söz

1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı`yla birlikteydi ve Söz Tanrı`ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı`yla birlikteydi.

3 Her şey O`nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O`nsuz olmadı.

4 Yaşam O`ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

6 Tanrı`nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.

7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.

8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.

9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.

10 O, dünyadaydı, dünya O`nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O`nu tanımadı.

11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O`nu kabul etmedi.

12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı`nın çocukları olma hakkını verdi.

13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı`dan doğdular.

14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O`nun yüceliğini Baba`dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük.

15 Yahya O`na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı` diye sözünü ettiğim kişi budur.”

16 Nitekim hepimiz O`nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.

17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih* aracılığıyla geldi.

18 Tanrı`yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba`nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O`nu tanıttı.

Yahya`nın Ortaya Çıkışı

(Mat.3:112; Mar.1:18; Luk.3:118)

19-20 Yahudi yetkililer Yahya`ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Yeruşalim`den* kâhinlerle* Levililer`i* gönderdikleri zaman Yahya`nın tanıklığı şöyle oldu açıkça konuştu, inkâr etmedi “Ben Mesih* değilim” diye açıkça konuştu.

21 Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular. O da, “Değilim” dedi. “Sen beklediğimiz peygamber misin?” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

22 Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. “Kendin için ne diyorsun?”

23 Yahya, “Peygamber Yeşaya`nın dediği gibi, `Rab`bin yolunu düzleyin` diye çölde haykıranın sesiyim ben” dedi.

24-25 Yahya`ya gönderilen bazı Ferisiler* ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz* ediyorsun?” diye sordular.

26 Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor.

27 Benden sonra gelen O`dur. Ben O`nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.”

28 Bütün bunlar Şeria Irmağı`nın ötesinde bulunan Beytanya`da, Yahya`nın vaftiz ettiği yerde oldu.

Tanrı Kuzusu

29 Yahya ertesi gün İsa`nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

30 Kendisi için, `Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı` dediğim kişi işte budur.

31 Ben O`nu tanımıyordum, ama İsrail`in O`nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.”

32 Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh`un güvercin gibi gökten indiğini, O`nun üzerinde durduğunu gördüm.

33 Ben O`nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, `Ruh`un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh`la vaftiz eden O`dur` dedi.

34 Ben de gördüm ve `Tanrı`nın Oğlu budur` diye tanıklık ettim.”

İsa`nın İlk Öğrencileri

35 Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi.

36 Oradan geçen İsa`ya bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

37 Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa`nın ardından gitti.

38 İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu. Onlar da, “Rabbî, nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

39 İsa, “Gelin, görün” dedi. Gidip O`nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O`nunla kaldılar. Saat* dört sularıydı.

40 Yahya`yı işitip İsa`nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus`un kardeşi Andreas`tı.

41 Andreas önce kendi kardeşi Simun`u bularak ona, “Biz Mesih`i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş* anlamına gelir.

42 Andreas kardeşini İsa`ya götürdü. İsa ona baktı, “Sen Yuhanna`nın oğlu Simun`sun. Kefas diye çağrılacaksın” dedi. Kefas, kaya anlamına gelir.

43 Ertesi gün İsa, Celile`ye gitmeye karar verdi. Filipus`u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi.

44 Filipus da Andreas ile Petrus`un kenti olan Beytsayda`dandı.

45 Filipus, Natanel`i bularak ona, “Musa`nın Kutsal Yasa`da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa`yı bulduk” dedi.

46 Natanel Filipus`a, “Nasıra`dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu. Filipus, “Gel de gör” dedi.

47 İsa, Natanel`in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli!” dedi.

48 Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu. İsa, “Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm” yanıtını verdi.

49 Natanel, “Rabbî, sen Tanrı`nın Oğlu`sun, sen İsrail`in Kralı`sın!” dedi.

50 İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.”

51 Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu* üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.

DİPNOT:

1:5 “Alt edemedi” ya da “Anlamadı”.

1:14 “İnsan” ya da “Beden”.

1:19-20 “Yahudi yetkililer”: Grekçe “Yahudiler”. Yuhanna bu sözcüğü birçok yerde Yahudi yetkililer anlamında kullanıyor.

1:42 “Kaya”: Grekçe “Petros”.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır